lunetta.jpg


( click the pictures ... )
bccms1993.jpgbccms1996.jpglunetta.jpg

VHF- Station:


mmmovhf.jpg
                                                                                                            
tropo.jpg     tropo.jpg                                                                                                                          

aurora.jpg  
aurora.jpg


2x24.jpg6x5.jpg6x5a

     4 x 24ele m2                                                                                                                6 x 5ele ( DK7ZB )                                                6 x 5ele &  2 x 7ele  ( DK7ZB )

   
     1. Icom / Kenwood TS-850Sat & SSB Electr. Transverter LT2S MK2 // DB6NT TR-144H , 
     2. Amps. 2 X GS35b, 8877, 8874, Mosfet I0JXX ,  LNA´s
     3. Antennas:  EME 4X24ele M2,  6X5ele & 2X7ele  DK7ZB,  9ele F9FT , Bird 43 Power meters and Dummy loadsvhfa.jpgdj7ud.jpgdl9yey.jpg

dl9yey2.jpg

old qth in the early 90´s - jo41gv  - 2m : 4 x 14ele ( DJ7UD )  +  17ele ( F9FT )  ,  6m 5ele ( F9FT )

contest.jpgdl3yel.jpg

DK3EE 2m Contest                                                                                                                        DL3YEL 2m MS

some more Pictures

vhfant.jpg

4x14ele , 6x5ele , 2x7ele

2x7ele6x5ele.jpg

2x7ele & 6x5ele ( DK7ZB )

 df8ae.jpg

DF8AE & Louis  - Contest

dj6ca.jpg

18m Tower & 12m horizontal Boom

4x19tr.jpg4x19tr2.jpg4x19tr3.jpg

4x19ele ( DK7ZB ) 13,7m Boom on the Road !

gs35.jpgpa.jpg

vhfdk3ee.jpg

DK3EE 

vhf.jpgf

Testing a Fritzel FB-53 Beam @ VHF QTH
hg51bhv.jpg

                     Götting HG51b  8874                                                                                                                      HV Unit and Amp.

2xgs35.jpg

new                                                                                                             old

twinqro.jpg

twin qro 

4cx1500.jpgdriver.jpg

                                                                            4cx1500b                                                                                                                                drivers

jn53cw.jpg

IK5/DK3EE JN53CW @ I5JUX  ( click the picture )

vhfqth2010.jpg

VHF QTH  01/2010  

( my house in background )

wdrtower.jpg

local Radio & TV Tower  ( 297m )

2x24v_4x24hm2.jpg

new system ? 2x24ele m2  vertical & 4x24ele m2 horizontal ...